EPV STAAT VOOR ENERGIE PRESTATIE VERGOEDING

De EPV-regeling is september 2016 van kracht geworden en  voornamelijk bedoeld om woningcorporaties de mogelijkheid te geven om meer te investeren in duurzamere huurwoningen. Het verduurzamen van het woningbestand kost veel geld, maar kost de huurder per saldo niets meer. Het grote voordeel is dat het comfort wel omhoog gaat.

Eisen aan isolatie van de woning

De eerste voorwaarde voor een energieprestatievergoeding is een zeer goede isolatie van de woning. Hoe goed de woning geïsoleerd is, kan de verhuurder laten bepalen door een erkend bedrijf. Zo’n bedrijf beoordeelt onder andere de vloer- en dakisolatie. En welk type glas de ramen hebben.

Warmtevraag

Met de gegevens over de isolatie bepaalt het bedrijf de warmtevraag. Dit begrip geeft aan hoeveel energie nodig is om de woning te verwarmen bij gemiddeld gebruik in een jaar met een normale winter. Hoe beter de isolatie, hoe lager de warmtevraag van de woning. Is de warmtevraag minder dan 50 kWh per vierkante meter per jaar? Dan mag de verhuurder een EPV van de huurder vragen.

Eisen aan duurzaam opgewekte energie voor de woning

De 2e  voorwaarde voor een energieprestatievergoeding is dat de woning veel energie duurzaam opwekt. Bijvoorbeeld via zonnepanelen.

De minimumeisen hiervoor zijn:
1  Genoeg energie om de woning te verwarmen.
In elk geval evenveel als de vastgestelde warmtevraag van de woning.
2  Alle energie die nodig is voor de vaste installaties in het gebouw.
Bijvoorbeeld de ventilatie.
3  26 kWh per vierkante meter aan elektriciteit voor het gebruik van elektrische apparaten.
4  15 kWh per vierkante meter aan warm water voor gebruik in de keuken en badkamer.

Dit is genoeg energie voor een gemiddeld gezin in een jaar met gemiddelde temperaturen.

Meten van opgewekte energie

In de woning moet worden bijgehouden hoeveel energie wordt opgewekt. De verhuurder moet elk jaar vóór 1 juli een overzicht geven van de energie die de woning het afgelopen jaar heeft opgewekt. De huurder ontvangt dit overzicht bijvoorbeeld samen met het jaarlijkse overzicht van het energieleverend bedrijf.

Energieprestatievergoeding en energierekening

De woonlasten mogen door de EPV niet of nauwelijks stijgen. Als de woning zelf energie opwekt, is de rekening van het energiebedrijf lager. Wat de huurder meer betaalt door de EPV, is ongeveer wat diezelfde huurder minder betaalt aan het energiebedrijf. Met een EPV krijgt de huurder dus nog steeds een rekening van het energiebedrijf. Want hij of zij betaalt altijd een bepaald bedrag voor de aansluiting op het elektriciteitsnet. Dit heet vastrecht.

Gebruikt de huurder over het gehele jaar meer energie dan de huurwoning opwekt? Dan betaalt hij of zij bij voor het extra gebruik. Bij minder energieverbruik krijgt de huurder bij de jaarafrekening geld terug van het energiebedrijf.

Daalt of stijgt de energieprijs? Over de gevolgen voor de EPV kan de huurder vooraf afspraken maken met de verhuurder in een EPV-contract. Ook een vast bedrag per maand is mogelijk. Dan heeft de energieprijs geen invloed op de EPV.

Eisen aan contract energieprestatievergoeding

Tekenen huurder en verhuurder een contract voor de EPV? Dan moet de verhuurder informeren over:
1   De warmtevraag van de woning.
2   Hoeveel energie de woning opwekt.
3   Welke invloed het weer in een heel jaar op de energierekening heeft.
4   De invloed van het eigen gedrag op de energierekening.

Geen invloed energieprestatievergoeding op huur en huurtoeslag

De EPV staat los van de huurprijs. De jaarlijkse huurverhoging heeft geen invloed op de hoogte van de EPV. De EPV telt ook niet mee voor de huurtoeslag.

Energieprestatievergoeding bij renovatie huurwoning

Als de verhuurder de woning wil renoveren, dan heeft hij daarvoor  toestemming van de huurder nodig. Dat geldt ook als de verhuurder de woning zeer zuinig wil maken en daarna een EPV wil vragen. Wil de verhuurder een woningcomplex van ten minste 10 woningen renoveren? Dan is instemming nodig van minstens 70% van de huurders.

Bezwaar over energieprestatievergoeding

De energieprestatievergoeding die de verhuurder voorstelt is vrijwillig. Is de huurder het niet eens met de vergoeding die de verhuurder voorstelt? Of meent de huurder dat de woning niet genoeg energie opwekt? Dan kan hij of zij bezwaar maken bij de verhuurder. Zonodig kan de Huurcommissie worden ingeschakeld.

Matrix EPV

Om prestatiegaranties te kunnen afgeven en te voldoen aan de EPV-regeling is monitoring een vereiste. Meten is weten! In de onderstaande matrix is weergegeven welke onderdelen en onder welke voorwaarden gemeten moet worden. Klik hier om de matrix te downloaden.